FA

مدیران و هیئت مدیره

 • خانم
  سمت: منشی
  • نام و نام خانوادگی: خانم
  • پست الکترونیک: m@gmail.com
  روزمه
 • علی رضایی
  سمت: مدیر بخش داخلی
  • نام و نام خانوادگی: علی رضایی
  • پست الکترونیک: aliii@gmail.com
  روزمه
 • علی احمدی
  سمت: مدیر عامل
  • نام و نام خانوادگی: علی احمدی
  • پست الکترونیک: aliahmad@gmail.com
  روزمه